Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Event Media

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur koopt van de opdrachtnemer voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die opdrachtnemer voor gebruik of verkoop beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Derden: Alle partijen buiten Event Media en de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten inzake alle verhuur, producten en diensten van de opdrachtnemer.

2b Door ondertekening van een overeenkomst geeft de opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2c Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2d Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2e Het staat de opdrachtnemer vrij ten alle tijde de voorwaarden te wijzigen, met in achtname van kennisgeving hiervan op de website van de opdrachtnemer. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

2f Op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europees koopverdrag.

3. Verkoop

3.1 Toepasselijkheid
De voorwaarden onder ad. 3 met inbegrip van zijn sub-voorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verkoop van apparatuur.

3.2 Aanbieding en overeenkomst.
3.2a Iedere door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen en specificaties onder voorbehoud. Typefouten zijn voorbehouden.

3.2b Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn slechts bindend indien door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

3.2c Iedere door de opdrachtgever ontvangen opdracht geldt als onherroepelijk. Bij niet nakomen van de afname kunnen kosten in rekening worden gebracht.

3.2d De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij de opdrachtgever binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen. De opdrachtnemer mag reeds gemaakte kosten ten behoeve van de overeenkomst in rekening brengen aan de opdrachtgever.

3.2e De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan of een overeenkomst te herroepen (zie 3.2d).

3.3 Aflevering en risico-overgang.
3.3a Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van opdrachtnemer, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening van de opdrachtgever.

3.3b De wijze van verpakking wordt bepaald door de distributeur. Verzending wordt door de opdrachtnemer geregeld.

3.4 Prijzen.
3.4a Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto, installatie, implementatie, conversie, reis, verblijfs en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4b Vervoers en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door ingeschakelde derden in rekening gebracht.

3.4c De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.

3.5 Betaling.
3.5a De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.

3.5b Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat de opdrachtnemer een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van de opdrachtnemer zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5c Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

3.5d Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt een factuur nagestuurd met daarin een vordering van het kortingsbedrag.


3.6 Medewerking.
Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door de opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, zal de opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door de opdrachtnemer gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

3.7 Levertijden.
3.7a De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van de opdrachtnemer en betaling, indien en voorzover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. Levertermijnen zijn slechts een richtlijn. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om deze termijnen na te komen.

3.7b Bij overschrijding van de levertijd, anders als door overmacht, zal de opdrachtnemer, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

3.8 Eigendomsvoorbehoud.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

3.9 Garantie.
3.9a Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal de opdrachtnemer gedurende een periode van twaalf maanden na levering ontwerp en fabrikagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening laten herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij de opdrachtnemer worden aangeleverd. Het al dan niet onder garantie herstellen dan wel leveren van nieuwe apparatuur is ter beoordeling van de fabrikant.

3.9b De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. importeur en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.

3.9c Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

3.9d Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

3.9e Reparatie van door de opdrachtnemer geleverde zaken, welke niet door de opdrachtnemer is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

3.9f De opdrachtnemer is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens de opdrachtnemer.

3.9g Alle vervangen onderdelen worden eigendom van de fabrikant.

3.10 Aansprakelijkheid.
3.10a De opdrachtnemer is tot geen ander prestatie gehouden dan dit zoals verwoord in artikel 3.9.

3.10b De opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor alle schades, uit welke hoofde of oorzaak dan ook, welke de opdrachtgever lijdt of heeft geleden.

3.10c Onder schades en/of schade wordt uitdrukkelijk directe en/of indirecte (gevolg)schade verstaan.

3.10d Indien bovenstaande bepalingen op enigerlei wijze terzijde worden gesteld, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat met de betreffende overeenkomst is gemoeid.

3.11 Zichttermijn
3.11a Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen de wettelijke door de EU vastgestelde termijn van 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden, met uitzondering van voor de opdrachtgever op maat gemaakte producten of voor de opdrachtgever speciaal bestelde producten.

3.11b Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 3.11a van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan de opdrachtnemer te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar de opdrachtnemer. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

3.11c Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft herroepen, zal de opdrachtnemer deze betalingen binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

3.11d De opdrachtnemer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de opdrachtnemer of de leverancier van het product) is beschadigd.

3.11e Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van opdrachtnemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal opdrachtnemer u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De opdrachtnemer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

3.11f De opdrachtnemer houdt zich bij retouren aan de regels te vinden onder 'Verzenden & Retouren'

3.12 Offertes
3.12a Offertes zijn geldig tot en met veertien dagen na datum van uitbrengen, met uitzondering van een door de opdrachtnemer én opdrachtgever ondertekende en/of op andere wijze wettelijk geaccordeerde offerte en/of overeenkomst.

3.12b Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.13 Geheimhouding & privacy
De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Terug
Copyright © 2019 Event Media Licht & Geluid